എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മയെ സുഖിപ്പിച്ചു. ഭാഗം – 2

ഏട്ടത്തിയമ്മ – അവൾ നീരജിന്റെ തലയിൽ പിടിച്ച് മുലയിലേക്ക് അടുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു. “കഴക്കുന്നുണ്ടോടീ പൂറി?”, അവൻ രണ്ടു മുലകളും രണ്ടു കൈകൾ കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചു പിടിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു. […] Read More… from എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മയെ സുഖിപ്പിച്ചു. ഭാഗം – 2

എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മയെ സുഖിപ്പിച്ചു. ഭാഗം – 1

ഏട്ടത്തിയമ്മ – എനിക്ക് പ്രായം 23. സുന്ദരൻ, സുമുഖൻ, ആരോഗ്യവാൻ… മെഡിക്കൽ റെപ്പ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ.. നല്ല വരുമാനമുള്ളവൻ. ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ. ഹോസ്പിറ്റലുകളിലും ക്ലിനിക്കുകളിലും ലേഡി ഡോക്ടർമാർ […] Read More… from എന്റെ ഏട്ടത്തിയമ്മയെ സുഖിപ്പിച്ചു. ഭാഗം – 1