രേഷ്മയുമായി കളിച്ചപ്പോൾ

കളി – ഞാൻ രമേഷ് . കോഴിക്കോട്ട് കാരനാണ്. എനിക്ക് അധികം സുഹൃത്തുക്കളൊന്നുമില്ല. ആരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ജോസ്മോനായിരുന്നു. അവന്റെ വീട് വയനാട്ടിലാണ്. അമ്മ വീട് കോഴിക്കോടും. പഠിച്ചത് […] Read More… from രേഷ്മയുമായി കളിച്ചപ്പോൾ