മിനിചേച്ചി – ഞങ്ങളുടെ വേലക്കാരി

എന്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സുമുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന വേലക്കാരി ആളാണ് മിനിചേച്ചി. വീട്ടിലെ കടുത്ത ദാരിദ്രം തന്നെയാണ് അവർക്ക് വീട്ടു പണിക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയതും. […] Read More… from മിനിചേച്ചി – ഞങ്ങളുടെ വേലക്കാരി