കണ്ണൻറെ ലീല – വീട്ടിലെ വേലക്കാരി

ഞാൻ കണ്ണൻ. എനിക്ക് 18 വയസ്സ പ്രായം ഉള്ളപ്പോഴാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ലീലയെ കളിക്കുന്നത്. ലീല ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ വേലക്കാരിയാണ്. ഈ സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ലീലയ്ക്ക് 40 […] Read More… from കണ്ണൻറെ ലീല – വീട്ടിലെ വേലക്കാരി

മിനിചേച്ചി – ഞങ്ങളുടെ വേലക്കാരി

എന്റെ എട്ടാമത്തെ വയസ്സുമുതൽ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിൽക്കുന്ന വേലക്കാരി ആളാണ് മിനിചേച്ചി. വീട്ടിലെ കടുത്ത ദാരിദ്രം തന്നെയാണ് അവർക്ക് വീട്ടു പണിക്ക് പോകേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കിയതും. […] Read More… from മിനിചേച്ചി – ഞങ്ങളുടെ വേലക്കാരി