എന്റെ ആദ്യ രതിസുഖം (Adhya Rathi Sugam) part 1

എന്റെ പേര് കിരൺ. എനിക്ക് 17 വയസ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് എൻറെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി രതിസുഖം (Rathi Sugam) എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞ ആ സംഭവം ആണ് ഞാൻ […] Read More… from എന്റെ ആദ്യ രതിസുഖം (Adhya Rathi Sugam) part 1

രതിസുഖസാരേ Part 1

പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് എനിക്ക് പഠിത്തത്തെക്കാളേറെ പന്തുകളി യിലായിരുന്നു താല്പര്യം. നല്ല ഉയരവും ആരോഗ്വവും ഉണ്ടാ യിരുന്നെനിക്ക്. ഞങ്ങളുടെ വീട് വയലിനടുത്താണ്. കൊയ്ത്ത് കഴിഞ്ഞാലുടൻ ഞങ്ങൾ കളത്തിൽ പന്തുകളി […] Read More… from രതിസുഖസാരേ Part 1