ഫസ്റ്റ് ലൗ

“ആദ്യ പ്രണയം ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ഒരോർമ്മയാണ്. ഒരിക്കലെങ്കിലും പ്രണയിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആണുംപെണ്ണുമുണ്ടാകില്ല. പരസ്പരം അറിയാതെ വൺവേ പ്രണയങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം.. എനിവേ.. പ്രണയമെന്ന വികാരം എല്ലാവർക്കും ഏത് വിധത്തിലായാലും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകും… […] Read More… from ഫസ്റ്റ് ലൗ