പെണ്ണ് കരുത്തുള്ളവളായില്ലെങ്കിൽ.. ഭാഗം – 1

പെണ്ണ് – ഇന്ന് തിരുവോണം, നാടെങ്ങും സ്നേഹത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും , സംമ്പൽസമൃദ്ധിയുടെയും ഉത്സവമായ ഓണം ആഘോഷിക്കുന്നു . എല്ലാ മലയാളികളുടെയും നാട്ടിലും, വീട്ടിലും ആരവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ചാർത്തി […] Read More… from പെണ്ണ് കരുത്തുള്ളവളായില്ലെങ്കിൽ.. ഭാഗം – 1

പെണ്ണ് കരുത്തുള്ളവളായില്ലെങ്കിൽ.. ഭാഗം – 2

പെണ്ണ് – ‘അതെ… ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാവോ…!‘എന്ത് പറ്റി മാഡം..!!! ‘അച്ഛൻ കാശു എവിടാ വെച്ചിരിക്കുന്നതെന്നു അറിയില്ല, വിളിച്ചിട്ടാണേൽ ഫോണെടുക്കുന്നില്ല. ഞാൻ അടുത്ത ഫ്ലാറ്റിന്ന് […] Read More… from പെണ്ണ് കരുത്തുള്ളവളായില്ലെങ്കിൽ.. ഭാഗം – 2

പെണ്ണ് കരുത്തുള്ളവളായില്ലെങ്കിൽ.. ഭാഗം – 3

പെണ്ണ് – എന്താണ് തനിക്കു സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാകും മുൻപേ തന്നെ അവന്റെ കറുത്ത ചുണ്ടുകൾ അവളുടെ കുഞ്ഞു പവിഴച്ചുണ്ടുകളിൽ അമർന്നു . അതിനു ശേഷം അവൻ […] Read More… from പെണ്ണ് കരുത്തുള്ളവളായില്ലെങ്കിൽ.. ഭാഗം – 3