എന്റെ കാമമോഹിത ദിനരാത്രങ്ങൾ !!ഭാഗം – 1

കാമം – ഞാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കാരനായ യുവാവാണ്. എന്റെ ഈ പ്രായത്തിലെത്തുമ്പോഴേക്കും പല വിധ സെക്സ് പ്രാക്റ്റീസുകളും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഇന്നത്തെ യുവതയിൽ അധികവും. എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് […] Read More… from എന്റെ കാമമോഹിത ദിനരാത്രങ്ങൾ !!ഭാഗം – 1

എന്റെ കാമമോഹിത ദിനരാത്രങ്ങൾ !!ഭാഗം – 2

“കാമം – മൂത്രം ഒഴിക്കണം.” ആംഗ്യ ഭാഷയിൽ ഞാൻ മറുപടി കൊടുത്തു. അവളിൽ ഒരു കള്ളച്ചിരി വിടരുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു.ഞാൻ തിരിഞ്ഞു മൂത്രം ഒഴിക്കുന്ന പോസിൽ നിന്നു.എന്നാലെനിക്ക് […] Read More… from എന്റെ കാമമോഹിത ദിനരാത്രങ്ങൾ !!ഭാഗം – 2

എന്റെ കാമമോഹിത ദിനരാത്രങ്ങൾ !!ഭാഗം – 3

കാമം – അവൾ പെട്ടെന്ന് കുളി കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി. പോകുന്നതിനിടയിൽ അവളെന്നെ പാളി നോക്കി.ഞാൻ നിന്നിടത്ത് നിന്ന് മാറി. ഇപ്പോൾ കൂടെയുള്ളവർ എന്നെ കാണില്ല. അവൾ കുറച്ച് […] Read More… from എന്റെ കാമമോഹിത ദിനരാത്രങ്ങൾ !!ഭാഗം – 3