പ്രിയമാനസം – ഭാഗം 02

Priya Maanasam 02 അങ്ങനെ ഒരു വർഷത്തെ വീഡിയോ ചാറ്റിലെ സുഖിക്കലും സുഖിപ്പലിനും ശേഷം രാകേഷ് നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. നേരിൽ കാണണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും […] Read More… from പ്രിയമാനസം – ഭാഗം 02

പ്രിയമാനസം – ഭാഗം 01

പ്രിയമാനസം – ഞാൻ പ്രിയ. 24 വയസ്സ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ആണ് വീട്. ഇത് എൻറെ ജീവിത കഥയാണ്. ജീവിത കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു […] Read More… from പ്രിയമാനസം – ഭാഗം 01