ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 15

കഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കമന്റുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് കഥ എഴുതി പരിചയമില്ലെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു.. നന്നാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ഇനിയും കമന്റ്കൾ പോരട്ടെ.. […] Read More… from ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 15

ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 14

കഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കമന്റുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് കഥ എഴുതി പരിചയമില്ലെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു.. നന്നാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ഇനിയും കമന്റ്കൾ പോരട്ടെ.. […] Read More… from ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 14

ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 13

കഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കമന്റുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് കഥ എഴുതി പരിചയമില്ലെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു.. നന്നാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ഇനിയും കമന്റ്കൾ പോരട്ടെ.. […] Read More… from ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 13

ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 12

കഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കമന്റുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് കഥ എഴുതി പരിചയമില്ലെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു.. നന്നാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ഇനിയും കമന്റ്കൾ പോരട്ടെ.. […] Read More… from ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 12

ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 11

കഥയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന കമന്റുകൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എനിക്ക് കഥ എഴുതി പരിചയമില്ലെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞിരുന്നു.. നന്നാക്കാൻ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി. ഇനിയും കമന്റ്കൾ പോരട്ടെ.. […] Read More… from ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 11

ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 10

കഥയുടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. കമന്റ് എഴുതണേ.. അവളും എന്നെ കെട്ടിപിടിച്ചു ചുബനം തുടർന്നു..ഞാൻ ടീഷർട് ഊരി. അവളെ ബെഡിൽ കിടത്തി. ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പുണർന്നു ഉരുണ്ടു. ഇതിനിടെ […] Read More… from ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 10

ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 9

കഥ എന്റെ കൈവിട്ടു പോകുന്നുണ്ടോ.. ഇല്ലെന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം. എന്നാൽ കൃത്യമായി പറയാൻ വായിക്കുന്നവർക്കല്ലേ പറ്റൂ.. ദയവ് ചെയ്ത് പറയൂ.. എല്ലാറ്റിനും ഞാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവം പറഞ്ഞാൽ […] Read More… from ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 9

ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 8

നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കഥ കൊഴുപ്പിക്കാൻ എന്നാലാവുന്നത് ചെയ്യാം. ഇനിയും അഭിപ്രായങ്ങൾ എഴുതുമല്ലോ. അമീർ പുറത്തേക്ക് പോയി. നാരങ്ങാ വെള്ളം ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നു. […] Read More… from ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 8

ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 7

കഥയുടെ വികാസം എങ്ങനെയുണ്ട്..നന്നാവുന്നുണ്ടോ.. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ…ഞാൻ ഒരു എഴുത്തുകാരനല്ല: കമ്പിക്കഥകൾ വായിച്ചുള്ള പരിചയത്തിൽ നിന്നും ഒരു കഥ എഴുതിനോക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ കമന്റ് കളാണ് എന്റെ ആവേശം. കമന്റ് […] Read More… from ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 7

ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 6

കഥ എങ്ങനെ.. ബോറഡിക്കുന്നോ അതോ .. വായിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ.. എന്തായാലും അഭിപ്രായം കമന്റ് ബോക്സിൽ എഴുതാനപേക്ഷിക്കുന്നു. നല്ല മാംസളമായ ചന്തി. ഇപ്പോൾ അവിടെയും ചുവന്നു കാണും […] Read More… from ആരെ.. എങ്ങനെ ..എവിടെ.. കഥഭാഗം – 6