യമുനയിൽ ഒരു മുങ്ങികുളി

ഈ കഥ ഒരു സമർപ്പണമാണ്. എന്റെ കൗമാരസ്വപ്നങ്ങളെ തഴുകി തലോടിയ, എന്റെ ഓമനക്കുട്ടനെ ആദ്യമായി അവന്റെ അവരുടെ പരിശീലനക്കളരിയിലേക്ക് പിടിച്ചാനയിച്ച് അവനെ കൊഞ്ചിച്ച് ലാളിച്ച് വഷളാക്കിയ കാമദേവത. […] Read More… from യമുനയിൽ ഒരു മുങ്ങികുളി