ഹസ്സീന താത്തക്ക് ഒരു സഹായം

എന്റെ പേര് വിനു. ഞാൻ ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ആണ്. എന്റെ വീടിനു അടുത്തു തന്നെയുള്ള ബസ്സ് സ്റൊപ്പിനു അടുത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഓട്ടോ ഓടിക്കുന്നത്.ഒരു ദിവസം […] Read More… from ഹസ്സീന താത്തക്ക് ഒരു സഹായം