ഷബാന താത്തയുടെ ഒളിച്ചു കളി – ഭാഗം 02

ഒരു പത്തു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടേക്ക് വന്നു. മുൻപ് വന്ന ആൾ വന്നപോലെ തന്നെ ബൈക്ക് പുറത്തു വച്ചാണ് അയാൾ അകത്തേക്ക് വന്നത്. അയാൾ വന്നു ബെൽ […] Read More… from ഷബാന താത്തയുടെ ഒളിച്ചു കളി – ഭാഗം 02

ഷബാന താത്ത യുടെ ഒളിച്ചു കളി – ഭാഗം 01

എൻറെ പേര് സുഭാഷ്. വയസ്സ് 24, കണ്ണൂർ ആണ് വീട്. ഇനി കഥാ നായികയെ കുറിച്ച് പറയാം. എൻറെ വീടിനു അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഷബാന താത്ത. […] Read More… from ഷബാന താത്ത യുടെ ഒളിച്ചു കളി – ഭാഗം 01