വാച്ച്മാൻ നുമൊത്ത് ഒരു ദിവസം

എന്റെ പേര് ഗീത. വീട്ടമ്മയാണ്. കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് 8 വർഷം ആയി. ഭർത്താവിന് ബാങ്കിൽ ആണ് ജോലി. ഒരു മകനുണ്ട്, പഠിക്കുന്നു. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് 3 […] Read More… from വാച്ച്മാൻ നുമൊത്ത് ഒരു ദിവസം