എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മയും ചേച്ചിയും

എന്റെ പേര് അരുണ്‍. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ശരിക്ക് നടന്ന ഒരു കഥയാണ്‌. ഞാൻ അന്ന് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുകയാണ്. എന്റെ അടുത്ത കൂട്ടുകാരൻ ആയിരുന്നു, […] Read More… from എന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അമ്മയും ചേച്ചിയും