സ്വർഗ്ഗം ഇതാ ഇവിടെയാണ് – പാൽക്കാരൻ

എനിക്ക് 34 വയസ്സായി.എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് 28 വയസ്സുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾ ആയിട്ടില്ല. വളരെ സന്തോഷത്തോടുകൂടിയാണ് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ടു പോയിരുന്നത്. അതിനു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരുടെയും […] Read More… from സ്വർഗ്ഗം ഇതാ ഇവിടെയാണ് – പാൽക്കാരൻ