ലക്ക് കെട്ടുള്ള ഉറക്കത്തിൽ ഒരു കളി

ഉറക്കത്തിൽ ഒരു കളി – മെറ്റി ആന്റിയും ഭർത്താവും വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വയനാട്ടിൽ കുടിയേറി..കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ തരിശു ഭൂമിയില് അവർ കൈയ്യും മെയ്യും മറന്നു അധ്വാനിച്ചു. […] Read More… from ലക്ക് കെട്ടുള്ള ഉറക്കത്തിൽ ഒരു കളി