മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു

രാജൻ സ്കൂട്ടർ തിരിച്ചു വിട്ടത്, ചെന്ന് നിന്നത് ആറ്റിന്റെ തീരത്തുള്ള ഒരു ചെറിയ വീടിന്റെ മുമ്പിലാണ്. സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാൻഡിൽവെച്ചു രാജൻ വാതിലിൽമുട്ടിയപ്പോൾ കതകുതുറന്നത് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് വയസു […] Read More… from മോഹങ്ങൾ പൂവണിഞ്ഞു