എന്റെ മാളു ചേച്ചി – ഉറക്കത്തിൽ

എന്റെ പേര് വിപിൻ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ശരിക്ക് നടന്ന ഒരു കഥയാണ്‌. ഇത് നടക്കുന്നത് 3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ്. അന്ന് ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയം. […] Read More… from എന്റെ മാളു ചേച്ചി – ഉറക്കത്തിൽ