ആദ്യ ദിനം ബമ്പർ അടിച്ച ഭാഗ്യവാൻ – Part 01

ആദ്യ ദിനം – 5 കൊല്ലം മുന്നാണ് ഒരു നവംബറില്‍ ഞാന്‍ ആദ്യമായി കുവൈറ്റില്‍ എത്തുന്നത്. നാട്ടില്‍ ജനിച്ചു വളര്‍ന്ന എനിക്ക് ഇവിടത്തെ തണുപ്പ് വല്ലാത്ത ഒരു […] Read More… from ആദ്യ ദിനം ബമ്പർ അടിച്ച ഭാഗ്യവാൻ – Part 01