മരുമകൾ കൊതിച്ചത് അമ്മയിയച്ചനെ

ജോര്ജുകുട്ടി തന്റെ വീടിന്റെ മുകൾ നിലയിലുള്ള, മരുമകളുടെ ബെഡ് റൂം ഡോർ തുറന്ന് ഒന്ന് നിന്ന് പോയി.. ഹേം തിയറ്ററിൽ നിന്നും മധുരമായി തുടരുന്ന പോപ് ഗാനത്തിനൊപ്പം […] Read More… from മരുമകൾ കൊതിച്ചത് അമ്മയിയച്ചനെ