എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ 02 – ശാന്തേച്ചി തുടരുന്നു

അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ ക്ലാസിനു പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ശാന്തേച്ചി വീടിനടുത്ത് നില്കുന്നു. ടൌണിൽ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാണ് ശാന്തേച്ചി. ഞാൻ പോകുന്ന സമയം ആയതു കൊണ്ട് […] Read More… from എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ 02 – ശാന്തേച്ചി തുടരുന്നു

എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ 01 – ശാന്തേച്ചി

ഞാൻ സച്ചു. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന ചില അനുഭവങ്ങൾ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് എന്നേക്കാൾ വയസ്സിനു മൂത്തവരോടാണ് കമ്പം. എനിക്ക് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ […] Read More… from എന്റെ ലീലാവിലാസങ്ങൾ 01 – ശാന്തേച്ചി