എന്റെ കൂട്ടുകാരിയും എന്റെ അമ്മയും പിന്നെ… ഞാനും!!!

ഇണ പിരിയാത്ത കൂട്ടുകാരാണ് ഞാനും സൌമ്യയും. ദിവസവും രണ്ടു നേരം എങ്കിലും അവളുടെ ശബ്ദം കേള്‍ക്കാതെ ജീവിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് എനിക്ക്.അവള്‍ക്കും അങ്ങിനെ തന്നെ. അവള്‍ […] Read More… from എന്റെ കൂട്ടുകാരിയും എന്റെ അമ്മയും പിന്നെ… ഞാനും!!!