ഡ്രൈവിംഗ് ന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ

ഡ്രൈവിംഗ് – ഞാന്‍ മീര ..വയസ്സ് ഇരുപത്തിനാല്. ശരീര പ്രകൃതി ഒന്നും അധികം പറയാനില്ല.. മുപ്പത്തി നാല് സ്തനങ്ങൾ. മുപ്പത്തിനാല് അരക്കെട്ട്..വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസം ആകുന്നു… […] Read More… from ഡ്രൈവിംഗ് ന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ

കുമാരേട്ടന്റെ കരിമാടിക്കുട്ടൻ

ഞാന്‍ രാജി. വിവാഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് രണ്ടു മാസം ആകുന്നു.. ഭർത്താവ് ഗൾഫൻ. വിവാഹം കഴിഞ്ഞു എല്ലാ ഗള്‍ഫ് മലയാളികളെയും പോലെ അടുത്ത ആറു മാസത്തിനകം വിസ ശരിയാക്കി […] Read More… from കുമാരേട്ടന്റെ കരിമാടിക്കുട്ടൻ