ഒരു ഇന്ത്യൻ കാമവീരഗാഥ – ഭാഗം 03

കാമവീരഗാഥ – പിറ്റേന്നു രാവിലെ അനികേത് വന്നു തട്ടി വിളിച്ചപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണർന്നത്. ഏതാണ്ട് 9 മണി ആയിരുന്നു സമയം. എല്ലാവരും ഉണർന്നിരുന്നു. താഴെ ശിവയും മാധുരിയും ഇരിക്കുന്നു. […] Read More… from ഒരു ഇന്ത്യൻ കാമവീരഗാഥ – ഭാഗം 03

ഒരു ഇന്ത്യൻ കാമവീരഗാഥ – ഭാഗം 02

കാമവീരഗാഥ – ട്രെയിൻ കൃത്യ സമയത്ത് തന്നെ പുറപ്പെട്ടു. ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേർക്കും അടുത്തടുത്ത ബെർത്ത് കിട്ടി തൊട്ടപ്പുറത്ത്കാ തറിൻമാഡവും മകളും. അടുത്ത പതിനഞ്ച് ദിവസം ഈ […] Read More… from ഒരു ഇന്ത്യൻ കാമവീരഗാഥ – ഭാഗം 02

ഒരു ഇന്ത്യൻ കാമവീരഗാഥ – ഭാഗം 01

കാമവീരഗാഥ – എന്റെ പേര് അർജുൻ (ഉണ്ണി എന്നു വിളിക്കും). വയസ് 24 . കാണാൻ സുന്ദരൻ ആണ്. 5.8′ പൊക്കം വെളുത്ത നിറം. പൂനെയിൽ മൂന്നാം […] Read More… from ഒരു ഇന്ത്യൻ കാമവീരഗാഥ – ഭാഗം 01