ബസ്സിൽ കണ്ടെത്തിയ ഭാഗ്യം

എന്റെ പേര് രാഹുൽ. ITI രണ്ടാം വർഷം പഠിക്കുന്നു. രാവിലെ 7 മണിക്ക് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സ് തുടങ്ങുന്നത്. 12 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തു വേണം സിറ്റിയിൽ […] Read More… from ബസ്സിൽ കണ്ടെത്തിയ ഭാഗ്യം