എന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി

എന്റെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി. വിദേശത്താണ് ജോലി. ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമായി അവിടെ തന്നെയാണ് താമസം.  ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തെ ലീവിന് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. […] Read More… from എന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി