എന്റെ ബെഡ് പാർട്ടണേഴ്സ് – 30 മുതൽ 50 വരെ – Part -2

മദാമ്മയുടെ പുല്ലാങ്കുഴല് വായനയും എന്റെ വെടിതീർപ്പും കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങള് വീണ്ടും കടലില് ഇറങ്ങിക്കിടന്നു. അവിടെ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ബീഡി വലിച്ചു…. സീതക്കുട്ടിയെ അടുത്ത ഷാക്കില് വിട്ടിട്ട് […] Read More… from എന്റെ ബെഡ് പാർട്ടണേഴ്സ് – 30 മുതൽ 50 വരെ – Part -2

എന്റെ ബെഡ് പാർട്ടണേഴ്സ് – 30 മുതൽ 50 വരെ – Part -1

എനിക്ക് വയസ്സിരുപത്. കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നു. ഒരു പ്രോജക്ട് ചെയ്യണ്ട ഗതികേട്. ശല്യം. നമ്മള് അല്പ്പം സ്മാളും പിന്നെ പുകയും വാറ്റും സേവിച്ച് തടി രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു […] Read More… from എന്റെ ബെഡ് പാർട്ടണേഴ്സ് – 30 മുതൽ 50 വരെ – Part -1