ശിൽപയുടെ ചുരിദാർ അളവെടുപ്പ്

ഞാൻ ശിൽപ. വയസ്സ് 22. 30 ബി സൈസ് മുലകൾ. ഇരുനിറം ആണെങ്കിലും കാണാൻ തരക്കേടില്ല. ബാംഗ്ലൂർ നഴ്സിംഗിനു പഠിക്കുന്നു. എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂർ വച്ച് ഉണ്ടായ ഒരു […] Read More… from ശിൽപയുടെ ചുരിദാർ അളവെടുപ്പ്