ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് – അടങ്ങാത്ത ദാഹം

ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് – മുഖം വീര്‍പ്പിച്ചാണ് അന്ന് സിന്ധു ഓഫീസില്‍ എത്തിയത്. അവള്‍ ധരിച്ചിരുന്ന പുതിയ ഡ്രസ്സ്‌ കണ്ട നിമിഷം തന്നെ എന്റെ കുണ്ണ ചാടി എഴുന്നേറ്റത് […] Read More… from ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് – അടങ്ങാത്ത ദാഹം