ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയാണ് താരം!

എന്റെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി. വിദേശത്താണ് ജോലി. ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമായി അവിടെ തന്നെയാണ് താമസംഭാര്യയുടെ അനിയത്തി മേരി. എം.ബി.എ ചെയ്യുകയാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തെ […] Read More… from ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയാണ് താരം!

എന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി

എന്റെ കല്ല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി. വിദേശത്താണ് ജോലി. ഭാര്യയും രണ്ടു മക്കളുമായി അവിടെ തന്നെയാണ് താമസം.  ഇപ്പോൾ രണ്ട് മാസത്തെ ലീവിന് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക് വന്നു. […] Read More… from എന്റെ ഭാര്യയുടെ അനിയത്തി