സൂസി .. എന്റെ ഊക്ക് റാണി – ഭാഗം – 1

മാത്തച്ചായനും ഏലിയാമ്മയ്ക്കും പരുമലപള്ളില് നേർച്ചനേർന്ന് ഉണ്ടായതാ സൂസി. കയ്യും കണ്ണും കാണിച്ച് മോഹിച്ച് കെട്ടീതാ മാത്തച്ചൻ, ഏലിയാമ്മയെ… ഒത്തിരിപ്പേര് ഒലിപ്പിച്ച് ഏലിയാമ്മയുടെ പുറകെ നടന്നതാ.. പക്ഷേ ലോട്ടറി […] Read More… from സൂസി .. എന്റെ ഊക്ക് റാണി – ഭാഗം – 1