വയസ്സായിട്ടും തളരാത്ത കുന്തം! Part 1

തളരാത്ത കുന്തം – അയ്മദൂട്ടി ഹാജി എന്നറിയപ്പെടുന്ന അഹമ്മദ് കുട്ടി അറിയപ്പെടുന്ന വ്യവസായിയാണ്. അഹമ്മദ് കുട്ടി മക്കയിൽപോയി ഹാജിയാരായിട്ട് വർഷം പത്തുകഴിഞ്ഞു. അതിനുമുൻപ് അയ്മ ദായിരുന്നു. ആക്രിക്കാരൻ […] Read More… from വയസ്സായിട്ടും തളരാത്ത കുന്തം! Part 1