തീർത്തിട്ടും തീർത്തിട്ടും തീരാത്ത കാമക്കൊതി Part 1

കാമം – ക്രിസ്മസ്സ് അടുക്കുമ്പോൾ പഴയ ഓർമ്മകൾ എന്നെ മാടിവിളിക്കും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിരുന്നത് ക്രിസ്മസ്സ് ന്യൂയർ ആഘോഷ സമയത്തായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു കൃസ്മസ്സിനാണ് അനീറ്റ ആന്റിയെ […] Read More… from തീർത്തിട്ടും തീർത്തിട്ടും തീരാത്ത കാമക്കൊതി Part 1

തീർത്തിട്ടും തീർത്തിട്ടും തീരാത്ത കാമക്കൊതി Part 2

കാമം – ചേച്ചിയുടെ കൈയ്യിലൂടെ ഞാൻ കൈ മേലോട്ടുയർത്തി. എന്റെ കൈ ചേച്ചിയുടെ മുലയിൽ മുട്ടി. ബ്ലൗസിന് പുറത്ത് കൂടെ മുലയിൽ തഴുകിയപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞു. […] Read More… from തീർത്തിട്ടും തീർത്തിട്ടും തീരാത്ത കാമക്കൊതി Part 2

തീർത്തിട്ടും തീർത്തിട്ടും തീരാത്ത കാമക്കൊതി Part 3

കാമം – അയാൾ അത്രയ്ക്ക് സുന്ദരനായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സർക്കാർ ജോലിക്കാരനായിരുന്നു. കല്യാണത്തോടെ ചേച്ചിക്ക് ആ നാട് വിട്ട് പോവേണ്ടി വന്നു. എന്നാലും ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസം ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് […] Read More… from തീർത്തിട്ടും തീർത്തിട്ടും തീരാത്ത കാമക്കൊതി Part 3