ഷംസുവിന്റെ റജീന.. ഭാഗം – 1

റജീന – രാവിലെ നാലു മണിക്ക് അലറം അടിച്ചു…പുറത്ത് കോരി ചൊരിയുന്ന മഴ.പുതപ്പ് മേത്തേക്ക് വലിച്ചിട്ടു വീണ്ടും ചുരുണ്ടുകൂടി കിടന്നു…സമയമടർന്നുവീണതവൾ അറിഞ്ഞില്ല. ഇപ്പോൾ സമയം 7 മണി […] Read More… from ഷംസുവിന്റെ റജീന.. ഭാഗം – 1