ഞാൻ കളിച്ച് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ Part 1

ഞാൻ രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ആദ്യമായി കാമകേളിയുടെ ബാലപാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നത് എനിക്ക് എത്രത്തോളം മനസ്സിലായി എന്നെ നിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ആന്നു തുടങ്ങി ഇന്നു വരെയുള്ള ഒരോ […] Read More… from ഞാൻ കളിച്ച് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ Part 1

ഞാൻ കളിച്ച് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ Part 2

“കുഞ്ഞുവാവക്ക് ഏത് പാലാ ഇഷ്ടം..കൂപ്പീലെ പാലോ അതോ അമ്മിഞ്ഞ പാലോ? ആൻറി തന്റെ ബ്ലൗസ്സിന്റെ ഹുക്കുകൾ ഒരോന്നായി വീടുവിച്ച് കൊണ്ട് ചോദിച്ചു. “എനിക്ക് ഗ്ലാസ്സില് കൂടിക്കുനാ ഇഷ്ടം’ […] Read More… from ഞാൻ കളിച്ച് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയപ്പോൾ Part 2