മുപ്പതും അറുപതും തമ്മിലുള്ള മദനകേളി. ഭാഗം – 1

മദനകേളി – അമ്മായിഅമ്മ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടാണ് പഴച്ചക്ക നന്നാക്കുവായിരുന്ന മോളി വാതുക്കലിലേക്ക് ചെന്നത്. തിണ്ണപ്പുറത്തു ഇരിക്കുന്ന അഹമ്മദ് ഹാജിയെ കണ്ടു അവൾ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും ചിരിച്ചെന്ന് വരുത്തി. അഹമ്മദ് […] Read More… from മുപ്പതും അറുപതും തമ്മിലുള്ള മദനകേളി. ഭാഗം – 1

മുപ്പതും അറുപതും തമ്മിലുള്ള മദനകേളി. ഭാഗം – 2

മദനകേളി – അയാൾ അത് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും അന്നമ്മ തിരിച്ചു വന്നു. ഹാജ്യാര് കുറച്ചുനേരം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് പോയി.മോളി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ വിതുമ്പിക്കരയാൻ തുടങ്ങി. മുറി അടച്ചിട്ടു. […] Read More… from മുപ്പതും അറുപതും തമ്മിലുള്ള മദനകേളി. ഭാഗം – 2