കാമം മാത്രമായിരുന്നോ ഞങ്ങളിൽ ? ഭാഗം 1

കാമം – മദിരാശിയിൽ നിന്നും ഡെൽഹിയിലേക്കുള്ള വിമാനയാത്രയിൽ എന്റെ ചിന്ത മുഴുവൻ നാളെ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട കോൺഫറൻസ് മാത്രമായിരുന്നു. മുഖം തുടയ്ക്കക്കാൻ കോളൊൺ കലർന്ന ഇളം ചൂടുള്ള […] Read More… from കാമം മാത്രമായിരുന്നോ ഞങ്ങളിൽ ? ഭാഗം 1

കാമം മാത്രമായിരുന്നോ ഞങ്ങളിൽ ? ഭാഗം 2

കാമം – “നിന്റെ കെട്ടിയവൻ തായോളിക്കെന്താടി കൂണ്ണ പൊങ്ങത്തില്ലേ.” “അയാളൊരു മയിരൻ, ലോകത്തെ സകല പൂറ്റിലും കൈയ്യിട്ടു നടക്കുവല്ലിയോ, ഡാക്കിട്ടറു പൂറിമോൻ, എന്റെ പൂറുകണ്ടാലും അയാൾക്ക് ഗർഭിണിപൂറു […] Read More… from കാമം മാത്രമായിരുന്നോ ഞങ്ങളിൽ ? ഭാഗം 2