ഭാര്യ തന്ന ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ! ഭാഗം – 1

ഞാനും ഭാര്യയും സെക്സിൽ താല്പര്യം കുറച്ച് കൂടുതലുള്ളവരാണ്. അത് ആദ്യരാത്രി തുടങ്ങി ആറ് വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ലാതെ തുടരുന്നു. രാത്രി കുറഞ്ഞത് രണ്ട് കളി പതിവാ.. […] Read More… from ഭാര്യ തന്ന ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ! ഭാഗം – 1

ഭാര്യ തന്ന ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ! ഭാഗം – 2

ഗിഫ്റ്റ് – “അപ്പോ അവള്?” “എന്റെ പൊന്നേ, ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തൊരു നാടകം കളിച്ചതല്ലേ” “ങേ?” “ഞാൻ അവളെ മുന്നേ പരിചയപ്പെട്ടിരുന്നു. അവളുടെ വീട്ടിൽ ഇന്ന് ആരും […] Read More… from ഭാര്യ തന്ന ബർത്ത് ഡേ ഗിഫ്റ്റ് ! ഭാഗം – 2