അപരിചിതയുടെ ഓർമ്മ കാമമായപ്പോൾ – ഭാഗം – 1

കാമം – കാതടപ്പിക്കുന്ന ഉച്ചത്തിൽ ഹോണും മുഴക്കി എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തൃശൂർ നഗരത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുകയാണ് ഞാൻ യാത്രചെയ്യുന്ന പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് സ്റ്റോപ്പ്‌ ബസ്. […] Read More… from അപരിചിതയുടെ ഓർമ്മ കാമമായപ്പോൾ – ഭാഗം – 1

അപരിചിതയുടെ ഓർമ്മ കാമമായപ്പോൾ – ഭാഗം – 2

കാമം – അവളുടെ പേര് റീന. പാലക്കാട്‌ ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തിനടുത്ത് കോതക്കുറുശ്ശിയിലാണ് വീട്.കൂടെയുള്ളത് അവളുടെ ഉമ്മയാണ്. ഷുഗർ കൂടി കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറഞ്ഞുപോയിരിക്കുന്നു.കൂടാതെ ഹാർട്ട് അറ്റാക്കും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. […] Read More… from അപരിചിതയുടെ ഓർമ്മ കാമമായപ്പോൾ – ഭാഗം – 2