ആനവണ്ടിയിൽ ഒരു കളിപ്പൂരം Part 1

കളിപ്പൂരം – പത്തനംതിട്ട- ഗവി റൂട്ടിലെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഓർഡിനറിയിലെ വനിതാ കണ്ടക്റ്ററാണ് രമ.ഭർത്താവ് മോഹൻ അതേ ബസ്സിലെ ഡ്രൈവറും. ഗവിയിലാണ് അവരുടെ […] Read More… from ആനവണ്ടിയിൽ ഒരു കളിപ്പൂരം Part 1

ആനവണ്ടിയിൽ ഒരു കളിപ്പൂരം Part 2

കളിപ്പൂരം – റീന കല്യാണത്തിന് മുന്നേ നന്നായി ഓടിയതാണെന്ന് ജോർജിനറിയാം. തന്റെ പൂർവ്വ കഥ ജോർജിനിയാമെന്ന് റിനക്കും. എങ്കിലും എങ്ങനെ തുടങ്ങണമെന്ന ഒരു ശങ്കയുണ്ട് ജോർജിന്. കെട്ടിയോന് […] Read More… from ആനവണ്ടിയിൽ ഒരു കളിപ്പൂരം Part 2