രജീഷിൻറെ കുണ്ടൻ ജീവിതം – ഭാഗം 01

ഞാൻ രജീഷ്. ഇപ്പോൾ 26 വയസ് പ്രായം. ഇത് വെറും ഒരു കഥയല്ല എൻറെ ജീവിതം തന്നെ ആണ്. എൻറെ ഏഴു വയസു മുതൽ എന്നെ ഒരു […] Read More… from രജീഷിൻറെ കുണ്ടൻ ജീവിതം – ഭാഗം 01

രജീഷിൻറെ കുണ്ടൻ ജീവിതം – ഭാഗം 02

കുണ്ടൻ – അന്നത്തെ കളിക്ക് ശേഷം പണം കിട്ടിയപ്പേൾ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമായി. പിന്നീട് എനിക്ക് വിരോധമില്ലാന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനും ശേഷം അമ്മ ആ തൊഴിൽ (വേശ്യ) […] Read More… from രജീഷിൻറെ കുണ്ടൻ ജീവിതം – ഭാഗം 02