സംഭോഗത്തിന്റെ അതിസുഖം!

അതിസുഖം – സെക്സിനോട് ആകർഷണം തോന്നിത്തുടങ്ങുന്ന ഇളം പ്രായം. കൂട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നതും കൊച്ചു പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് അറിയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് പൊതുവേ സെക്സിന്റെ ആദ്യ ചിന്തകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. […] Read More… from സംഭോഗത്തിന്റെ അതിസുഖം!

രജീഷിൻറെ കുണ്ടൻ ജീവിതം – ഭാഗം 02

കുണ്ടൻ – അന്നത്തെ കളിക്ക് ശേഷം പണം കിട്ടിയപ്പേൾ അമ്മയ്ക്ക് കൂടുതൽ സന്തോഷമായി. പിന്നീട് എനിക്ക് വിരോധമില്ലാന്നു ഉറപ്പ് വരുത്തിയതിനും ശേഷം അമ്മ ആ തൊഴിൽ (വേശ്യ) […] Read More… from രജീഷിൻറെ കുണ്ടൻ ജീവിതം – ഭാഗം 02

രജീഷിൻറെ കുണ്ടൻ ജീവിതം – ഭാഗം 01

ഞാൻ രജീഷ്. ഇപ്പോൾ 26 വയസ് പ്രായം. ഇത് വെറും ഒരു കഥയല്ല എൻറെ ജീവിതം തന്നെ ആണ്. എൻറെ ഏഴു വയസു മുതൽ എന്നെ ഒരു […] Read More… from രജീഷിൻറെ കുണ്ടൻ ജീവിതം – ഭാഗം 01