മൂപ്പൻറെ ഭാര്യമാർ – ഭാഗം 01

ഞാൻ മഹേഷ്. കോഴിക്കോട് ആണ് സ്വദേശം. കുറെ നാളായി ഒരു കമ്പികഥ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്കിലും തിരക്കുകൾക്ക്‌ ഇടയിൽ അതിനു സമയം കിട്ടിയില്ല. കൊറോണ ഒക്കെ […] Read More… from മൂപ്പൻറെ ഭാര്യമാർ – ഭാഗം 01

മൂപ്പൻറെ ഭാര്യമാർ – ഭാഗം 02

ഞാൻ മഹേഷ്. കോഴിക്കോട് ആണ് സ്വദേശം. കുറെ നാളായി ഒരു കമ്പികഥ എഴുതണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എങ്കിലും തിരക്കുകൾക്ക്‌ ഇടയിൽ അതിനു സമയം കിട്ടിയില്ല. കൊറോണ ഒക്കെ […] Read More… from മൂപ്പൻറെ ഭാര്യമാർ – ഭാഗം 02

മൂപ്പൻറെ ഭാര്യമാർ – ഭാഗം 03

എൻറെ ആദ്യ കമ്പികഥയുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സഹകരണം പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് എഴുത്തു തുടരുന്നു. നല്ല ഗന്ധം. രജനിയുടെ മദന […] Read More… from മൂപ്പൻറെ ഭാര്യമാർ – ഭാഗം 03

മൂപ്പൻറെ ഭാര്യമാർ – ഭാഗം 04

രാത്രിയിൽ എപ്പോളോ ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു ഞെട്ടി ഉണർന്നു. തന്നെ ഓർത്തു വിഷമിക്കുന്ന രജനിയുടേം അമ്മയുടെയും മുഖം ആണ് സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടത്. രജനിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആലോച്ചിച് കിടന്നത് […] Read More… from മൂപ്പൻറെ ഭാര്യമാർ – ഭാഗം 04