മാമിയിൽ എന്റെ ആദ്യ ഭോഗംഞാന്‍ +2 വിന് പഠിക്കുന്ന സമയം… എന്‍റെ അമ്മയുടെ വീട്ടില്‍ നിന്നാണ് ഞാന്‍ പഠിച്ചിരുന്നത്. അവിടെ അമ്മമ്മയും , മാമിയും , രണ്ട് ചെറിയ കുട്ടികളും മാത്രമായിരുന്നു. മാമന്‍ ദുബായില്‍ ആയിരുന്നു.

അമ്മമ്മ ഒറ്റയ്ക്ക് താഴെ ആണ് കിടക്കാറ്. മാമിയും മക്കളും മുകളില്‍ ഒരു റൂമില്‍. ഞാന്‍ മുകളില്‍ മറ്റൊരു റൂമിലും.

ഒരു ദിവസം അമ്മമ്മ ഒരു പുണ്യ യാത്രയ്ക്ക് പോയി.. 10 ദിവസം . മഴക്കാലം ആയിരുന്നത്. വീട്ടില്‍ ഞാനും മാമിയും പിന്നെ മാമിയുടെ മക്കളും മാത്രം.

അന്ന് ഭയങ്കര മഴയും , ഇടിയും ഉള്ള രാത്രി ആയിരുന്നു. ഉറങ്ങാന്‍ നേരം മാമി പറഞ്ഞു.. എല്ലാര്‍ക്കും ഒരു റൂമില്‍ കിടക്കാം.

5 thoughts on “മാമിയിൽ എന്റെ ആദ്യ ഭോഗം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *