അമ്മിണി വെറുമൊരു ചരക്കല്ല.

ഇത് വെറുമൊരു കഥയല്ല.. എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചതാണ്. ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു വേലക്കാരി ഉണ്ടായിരുന്നു, അമ്മിണി. ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ അടുത്ത തന്നെയായിരുന്നു […] Read More… from അമ്മിണി വെറുമൊരു ചരക്കല്ല.