ബിസ്മിചേച്ചി എന്നെക്കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചപ്പോൾ !!

വാണമടി കളി – എന്റെ പേര് ആദി ❤ഞാൻ 10ഇൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് എല്ലാത്തിനും തുടക്കം. എന്റെ അയാൽവാസിയാണ് ബിസ്മി ചേച്ചി .ഞങ്ങൾ നല്ല കമ്പനിയാണ്.എന്റെ വീട്ടിലോട്ട് എപ്പോളും […] Read More… from ബിസ്മിചേച്ചി എന്നെക്കൊണ്ട് കളിപ്പിച്ചപ്പോൾ !!