ഒരു LIC എടുത്ത കഥ

ഞാൻ ദീപു. എൻറെ ലൈഫിലെ ഒരു റിയൽ സംഭവമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചിത്ര കാണാൻ അത്ര സുന്ദരി അല്ല എങ്കിലും വിരൂപയല്ല. കാമത്തിനോട് അതിയായ താത്പര്യം ഉള്ള […] Read More… from ഒരു LIC എടുത്ത കഥ