കേശുവിന്റെ കൂൺ

കൂൺ – വൈകുന്നേരം ഒരു നാല് മണി, പുറത്ത് സാമാന്യം നല്ല ഒരു വേനല്‍മഴ പെയ്യുന്നുണ്ട്, മഴയത്ത് നല്ല ഒരു കുളിയും കഴിഞ്ഞ് വന്ന് തന്റെ ബെഡ്ഡില്‍ […] Read More… from കേശുവിന്റെ കൂൺ