ജാക്കി കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾക്ക് കഴപ്പ് കേറി

കഴപ്പ് – ഞാനും എന്റെ ഭാര്യയും ചെമ്പൂരിലും കരൂളയിലുമാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്*. ചെമ്പൂര് എന്നു പറയാൻ കാരണം എന്തെന്നറിയില്ല. അവിടെ ഉള്ള പൂറുകള് എല്ലാം ചെമന്നതാണോ അതോ […] Read More… from ജാക്കി കിട്ടിയപ്പോൾ അവൾക്ക് കഴപ്പ് കേറി

ബസ്സിൽ ചേച്ചിക്കൊരു ജാക്കി

Chechikkoru Jacky ഞാൻ രാകേഷ്. ഒരു PSC പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് പാലായിൽ നിന്നും തിരക്കേറിയ ബസിൽ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ഉള്ള ഒരു യാത്രക്ക് ഇടയിൽ സംഭവിച്ച ഒരു അനുഭവമാണ് […] Read More… from ബസ്സിൽ ചേച്ചിക്കൊരു ജാക്കി